ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2009. október 22.

 1. Bevezetés

  A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) (a továbbiakban Central Médiacsoport Zrt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézvekötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelenszabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

  A www.nlcafe.hu és www.nlc.hu címeken elérhető Nők Lapja Café portál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.nlcafe.hu/adatvedelem címen.

  A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

  Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

  A Central Médiacsoport Zrt. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely azadatok biztonságát garantálja.

  A Central Médiacsoport Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény);

  • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

  • 2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 2. Definíciók
  1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amígkapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösenakkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagyközvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagyszociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítanilehet;

  2. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, apolitikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy másvilágnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, aszexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

  3. hozzájárulás : az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozószemélyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;

  4. tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelésétkifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  5. adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagyaz általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  6. adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

  7. adattovábbítás : ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  8. nyilvánosságrahozatal : ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  9. adattörlés : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  10. adatzárolás : az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagyösszehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

  11. adatmegsemmisítés : az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  12. adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  13. adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

  14. harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  15. harmadik ország : mindenolyan állam, amely nem EGT-állam.

 3. Alapelvek a Central Médiacsoport Zrt. adatkezelése során

  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  a)ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

  b)azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat ren elrendeli.

  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatáhoza törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas,csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen –tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról ésjogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

  b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

  c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosítójel alkalmazása tilos.

  A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

  A Central Médiacsoport Zrt. Nők Lapja Café portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

  Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

  Felhívjuk a Central Médiacsoport Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  1. Nlcafe.hu honlap látogatóinak adatai

   az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Central Médiacsoport Zrt. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

   az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése.

   A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.

   az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

   A Nők Lapja Café portál html kódja a Central Médiacsoport Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesgyűjteni.

   Külsőszerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián Webaudit,Gemius). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

   Elérhetőségük: www.webaudit.hu , www.gemius.hu .

   Szintén külső szolgáltatók végzik a hirdetések kiszolgálását. Azezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltatók (Adverticum Zrt., Google AdSense) tudnak felvilágosítást adni a http://www.adverticum.hu és a http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségeken.

   A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testreszabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti:

   http://www.google.hu/ads/preferences/

   A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén kereszetül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

   A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.

   A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

   A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével,valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan,információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

  2. Nők Lapja Café regisztráció

   A Nők Lapja Café egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.

   Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a bemutatkozás megkönnyítése, a szolgáltatástestre szabása, hírlevél küldése, elektronikus hirdetésküldése, visszaélések megelőzése és felderítése, nyeremények postázása.

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. éviXLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

   A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mailcím,név, ország, cím, nem, telefonszám, hírlevelek küldéséhezadotthozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma,utolsó belépés időpontja és IP címe, afelhasználó általigénybe vett nlc.hu szolgáltatások.

   Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 6 hónap.

   Nyilvánosságrahozatal: azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználókifejezettenengedélyezett.

   A felhasználók feliratkozhatnak az általános, areceptés akülönleges akciókról szóló hírlevelekre. Leiratkozni alevelekláblécében található módon lehet.

   A személyes adatok módosítására és törlésére azAdatmódosításmenüben van lehetőség.

   az adatkezelés nyilvántartási száma: bejelentés alatt

  3. Nők Lapja Café Fórum

   A Nők Lapja Café szolgáltatás egyes részeit, így afórumot is csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni. A NőkLapja Café regisztrációt ki lehet egészíteni a Fórumbemutatkozó oldallal és fotóalbummal.Minden egyébben (pl.törlés, adatmódosítás) osztja a fórum regisztráció a4.2.pontban tárgyalt Nők Lapja Café regisztráció sorsát.

   az adatkezelés célja: bemutatkozás, kapcsolatrendszer kialakítása.

   az adatkezelés jogalapja: lásd 4.2. pont.

   A kezelt adatok köre: nem, születési év, csillagjegy, kinézetre vonatkozóadatok,végzettség, nyelvtudás, családi állapot, lakóhely,foglalkozás,honlap címe, dohányzásra vonatkozó adat, fénykép, érdeklődésrevonatkozó adatokésszöveges bemutatkozó, fénykép,kapcsolatrendszer.

   az adatkezelés időtartama: lásd 4.2. pont.

   Nyilvánosságrahozatal: azon adatfajták körében, amelyeket a felhasználókifejezettenengedélyezett.

   Adatfeldolgozó: az SMS és IVR üzenetek továbbítását a Central Médiacsoport Zrt. azalábbiadatfeldolgozóval végezteti: Digitania Zrt. (1053 Budapest, Szépu.2.).

   Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a dohányzásravonatkozó adat különlegesadat (lásd. jelen tájékoztató 2.2. pontját).

   A különleges adatok kezelését – annak veszélyeimiatt –azadatvédelmi törvény meghatározott garanciális feltételekközöttteszilehetővé. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogykülönleges adataikat csak akkor adják meg,hamérlegelték azesetleges visszaélések lehetőségét és annakkövetkezményeit.Az adatok megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradását a szolgáltatónemszankcionálja.

   A személyes adatok módosítására és törlésérevonatkozóinformációkat a 4.2. pont alatt teszünk közzé.

   az adatkezelés nyilvántartási száma: lásd 4.2. pont.

  4. Nők Lapja Café Párkereső

   A Párkeresőt a Central Médiacsoport Zrt. az Egyesült TárskeresőSzolgáltatásokKft-vel (1071 Budapest, Peterdy u. 24.) közösen üzemelteti.

   A szolgáltatás egyes részeit csak regisztráltfelhasználókéntlehet igénybe venni. A Párkereső regisztrációja független aNőkLapja Café regisztrációjától.

   az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástólvalómegkülönböztetése, a felhasználók személyre szabottkiszolgálása, abemutatkozás és a párkeresés megkönnyítése,a szolgáltatás testre szabása, visszaélésekmegelőzése ésfelderítése.

   az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikuskereskedelemiszolgáltatások, valamint az információs társadalommalösszefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. §-a.

   A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, e-mail cím, nem, születésidátum,lakóhely, szexuális beállítottság, mobiltelefonszám,nemzetiség,családi állapot, kinézetre vonatkozó adatok, iskolaivégzettség, foglalkozás, dohányzásra,alkohol és kábítószerhasználatra vonatkozó adatok, nyelvtudás,különösismertetőjegyek (tetoválás, testékszer), szöveges bemutatkozóés az érdeklődésrevonatkozó adatok, regisztráció időpontjaés a felhasználó regisztrációkori IPcíme.

   Adattovábbítás: Egyesült Társkereső Szolgáltatások Kft. (1071Budapest,Peterdyu. 24.)

   Nyilvánosságrahozatal: e-mail cím, jelszó, mobiltelefonszám, regisztrációidőpontja és afelhasználó regisztrációkori IP címe kivételévelmindenadatfajta.

   Adatfeldolgozó: az SMS és IVR üzenetek továbbítását a Central Médiacsoport Zrt. azalábbiadatfeldolgozóval végezteti: Digitania Zrt. (1053 Budapest, Szépu.2.).

   Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a dohányzásra,alkohol és kábítószerhasználatra, szexuális beállítottságra vonatkozóadatokkülönleges adatok (lásd. jelen tájékoztató 2.2. pontját).

   A különleges adatok kezelését – annak veszélyeimiatt –azadatvédelmi törvény meghatározott garanciális feltételekközöttteszilehetővé. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogykülönleges adataikat csak akkor adják meg,hamérlegelték azesetleges visszaélések lehetőségét és annakkövetkezményeit.Az adatok megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradását a szolgáltatónemszankcionálja.

   A személyes adatok módosítására a Saját adataimmenübenvanlehetőség, míg a regisztráció törlését a kapcsolatilehetőségekenlehet kérni.

   az adatkezelés nyilvántartási száma: bejelentés alatt

  5. Cikkküldése e-mailben

   Amennyiben valaki egy cikket érdekesnek talál, e-mailben küldheti el magánakvagy ismerősének. Felhívjuk felhasználóinkfigyelmét, hogyamennyiben nem saját magának küldi el a cikket, azt csak úgyteheti meg, ha acímzett ismerőse felhatalmazta őt arra, hogyilyen jellegű üzeneteketküldjön, küldessen részére.

   az adatkezelés célja: a cikk elérhetőségét tartalmazó üzenet elküldése.

   az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

   A kezelt adatok köre: a feladó neve és e-mail címe, a címzett neve és e-mailcíme.

   az adatkezelés időtartama: a szerver az adatokat nem tárolja.

  6. Képeslap küldése

   Amennyiben valaki magának vagy ismerősénekelektronikusképeslapot szeretneküldeni, a Nők Lapja Cafén ezt megteheti.Felhívjukfelhasználóink figyelmét, hogy amennyiben nem saját magánakküldi el a cikket, aztcsakúgy teheti meg, ha a címzett ismerősefelhatalmazta őt arra, hogyilyenjellegű üzeneteket küldjön,küldessen részére.

   az adatkezelés célja: képeslap küldése.

   az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

   Akezelt adatok köre: a feladó neve és e-mail címe, a címzett neve és e-mailcíme.

   az adatkezelés időtartama: 30 nap.

  7. A szolgáltatás ügyféllevelezései

   Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele soránkérdése, problémájavan, a szolgáltatás Impresszum rovatában megadottmódonkapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

   A Central Médiacsoport Zrt. illetve az Egyesült TárskeresőSzolgáltatásokKft. abeérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mailcímével,valamintmás, önként megadott személyes adatával együtt, az ügyelintézésétől számított legfeljebb ötévelteltével törli.

  8. Tartalom és információ megosztás

   Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általukmegosztott tartalomért afelhasználó felel. Különösen igaz ez a személyesadatokat (pl.arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságrahozatalára, vagyazokkalkapcsolatos más adatkezelési műveletekre,mely adatkezelésekhez azérintett előzetes hozzájárulásaszükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónkfeladata.

   Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat,hogyaz általuk megadottszemélyes adatok, kapcsolatrendszerükre utalóinformációk olyanértékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

   Amennyiben valamely felhasználó profilját törli,vagytörlésre kerül,megosztott tartalmának egy része – név nélkül –továbbraiselérhető maradhat.

  9. Egyéb adatkezelések

   E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről azadatfelvételekor adunk tájékoztatást.

   Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, azügyész,a nyomozó hatóság,szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság,azadatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapjánmás szervek tájékoztatásadása,adatok közlése, átadása,illetőleg iratok rendelkezésre bocsátásavégett megkeresheti azadatkezelőt.

   A Central Médiacsoport Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóságapontoscélt és az adatok körét megjelölte – személyes adatotcsakannyités olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljánakmegvalósításához elengedhetetlenülszükséges.

 5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  A Central Médiacsoport Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzésihelyei aszékhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint a DataplexKft. 1087 Budapest,Asztalos Sándor u. 13. címen találhatószerverparkjában és a Párkereső tekintetében ezenfelülazIntegrity Kft. szervertermében (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22)találhatók meg.

  A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtásasoránalkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg ésüzemelteti,hogya kezelt adat:

  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésreállás);

  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezeléshitelessége);

  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

  legyen.

  A Central Médiacsoport Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezetiintézkedésekkelgondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely azadatkezelésselkapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelővédelmi szintet nyújt.

  A Central Médiacsoport Zrt. az adatkezelés során megőrzi

  a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá,aki errejogosult;

  b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és afeldolgozásmódszeréneka pontosságát és teljességét;

  c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor ajogosulthasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni akívántinformációhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzelkapcsolatos eszközök.

  A Central Médiacsoport Zrt. és partnereinek informatikai rendszereéshálózataegyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,kémkedés,szabotázs,vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá aszámítógépvírusok, a számítógépes betörések ésaszolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető abiztonságrólszerverszintű és alkalmazásszintű védelmieljárásokkal gondoskodik.

  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbítottelektronikusüzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)függetlenülsérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyektisztességtelentevékenységre, szerződés vitatására, vagy azinformáció felfedésére,módosítására vezetnek. Az ilyenfenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz mindentőleelvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annakérdekében, hogyminden biztonsági eltérést rögzíthessen, ésbizonyítékkal szolgálhasson minden biztonságiesemény esetében.A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi azalkalmazottóvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

  Név: Central Médiacsoport Zrt.

  Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

  Cégjegyzékszám: 01-10-044658

  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

  Adószám: 12715134-2-44

  Telefon:06.1.437.1100

  E-mail: nlcafe@centralmediacsoport.hu

  Adatkezelési nyilvántartási szám: bejelentés alatt

 7. Jogorvoslati lehetőségek

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabálybanelrendeltadatkezelések kivételével – törlését azadatfelvételénéljelzettmódon, illetve ügyfélszolgálata útján.

  Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást adazáltala kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozóáltalfeldolgozottadatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,címéről(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggőtevékenységéről,továbbá arról, hogy kik és milyen célbólkapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő akérelembenyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebbazonban30napon belül írásban, közérthető formában adja meg atájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes,ha atájékoztatástkérő a folyó évben azonos területre vonatkozótájékoztatásikérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekbena Central Médiacsoport Zrt.költségtérítést állapít meg.

  A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróságvagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

  A Central Médiacsoport Zrt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelésttörvény rendelte el;

  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  A Central Médiacsoport Zrt. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

  Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat.

  A Central Médiacsoport Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellenbírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  A Central Médiacsoport Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Amennyiben a Central Médiacsoport Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

  Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

  Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

  Telefon: 06/1 475 7186, 475 7100

  Telefax: 06/1 269 3541

  E-mail: adatved@obh.hu